C# - Operátorok

C# nyelv 4. rész

Mellékelt cikkben a C# nyelv operátoraival, azok precedenciájával és használatukkal ismerkedhetünk meg.
Az alábbi felsorolásban találjuk a C#-ban használható operátorokat. Az azonos kategóriában lévők azonos precedencia szinten állnak egymással. Az egymás utáni kategóriákban lévő operátorok precedencia tekintetében minél nagyobb a kategória sorszáma annál kisebb szinten állnak. Tehát az 1-es kategóriában lévő operátorok előbb kerülnek kiértékelésre, mint 2-es kategóriában lévők.
1. Primary kategória
 • () – zárójel. Például: (a + b) * c
 • . – mező hozzáférés. Például: Console.WriteLn
 • () – függvény hívás. Például: a.ToString();
 • [] – tömb indexelés. Például: a[3]
 • post ++ - utólagos inkrementálás. Változó értékét növeli, majd az új érték kerül felhasználásra. Például: a++
 • post -- - utólagos dekrementálás. Változó értékét csökkenti, majd az új érték kerül felhasználásra. Például: a—
 • new – új példány létrehozása egy típusból. Például: Object o = new Object();
 • typeof – típus meghatározó operátor. Például: Type p = typeof(int); Console.WriteLn(p.Name);
 • sizeof – méret meghatározó operátor. Például: int i = sizeof(double);
 • checked – túlcsordulás ellenőrzés. Például:
 int a = 1000000; 
 int b = 1000000; 
 static int ab() {
   return checked(a * b);  
 }
 • unchecked – túlcsordulás ellenőrzés mellőzése. Például:
 int a = 1000000; 
 int b = 1000000; 
 static int G() {
   return unchecked(a * b);  
 }
2. Unary kategória
 • + - pozitív. Például: int b = +a;
 • - - negatív. Például: int b = -a;
 • ! – logikai tagadás. Az adott logikai érték ellenkezőjére váltás. Például: bool b = !checkBox1.Checked;
 • ~ - bináris tagadás. Az adott érték minden bitje az ellenkezőjére vált. Például: uint a = 1; int b = ~a;
 • pre ++ - elsődleges inkrementálás. Változó értéke felhasználásra kerül, majd növeli értékét. Például int b = ++a;
 • pre – - elsődleges dekrementálás. Változó értéke felhasználásra kerül, majd csökkenti értékét. Például int b = --a;
 • () – típus rádefiniálás. Például: long a; int b = (int)a;
3. Multiplicative kategória
 • * - szorzás. Például: a * b
 • / - osztás. Például a / b
 • % - maradék osztás. Két szám osztása egymással és a maradék visszaadása egész számként. Például: a % b
4. Additive kategóriába tartozó operátorok:
 • + - összeadás. Például a + b
 • - - kivonás. Például a - b
5. Shift kategória
 • << bitenkénti balra léptetés. Az adott szám bitjei a megadott számszor lépnek balra. A túlcsorduló bitek elvesznek, míg az újonnan belépő bitek nullák lesznek. Példa: a << 2
 • >> bitenkénti jobbra léptetés. Az adott szám bitjei a megadott számszor lépnek balra. A túlcsorduló bitek elvesznek, míg az újonnan belépő bitek nullák lesznek. Példa: a >> 2
6. Relational kategória
 • < - kisebb. Például: a < b
 • > - nagyobb. Például: a > b
 • <= - kisebb vagy egyenlő. Például: a <= b
 • >= - nagyobb vagy egyenlő. Például: a >= b
 • is – típus ellenőrzés. Például: int b; if (b is int) {…}
 • as – típus rádefiniálás. Például: Object o = textBox4; (o as TextBox).Text = …
7. Equality kategória
 • == - egyenlőség vizsgálata. Például: if (a == b) {…}
 • != - egyenlőtlenség vizsgálata. Például: if (a != b) {…}
8. Logical AND kategória
 • & - logikai és. Bitenkénti és művelet elvégzése. Például: a & b
9. Logical XOR kategória
 • ^ - logikai vagy tagadása. Bitenkénti vagy művelet elvégzése tagadással. Például: a ^ b
10 Logical OR kategória
 • | - logikai vagy. Bitenkénti vagy művelet elvégzése. Például: a | b
11. Conditional AND kategória
 • && - és feltétel. Logikai és művelet. Például: if (checkBox1.Checked && checkBox2.Checked) {…}
12. Conditional OR kategória
 • || - vagy feltétel. Logikai vagy művelet. Például: if (checkBox1.Checked || checkBox2.Checked) {…}
13. Conditional kategória
 • ?: - feltételes választás. A megadott feltételtől függően adja vissza az első, illetve második értéket. Például: int a = 5, b = 10, c = checkBox1.Checked ? a : b;
14. Assignment kategória
 • = - értékadás. Például: a = b
 • *= - szorzó értékadás. Például: a *= 5; egyenértékű az a = a * 5;-el.
 • /= - osztó értékadás. Például: a /= 2;
 • %= - maradék osztó értékadás. Például: a %= 3;
 • += - összeadó értékadás. Például: a += 3;
 • -= - kivonó értékadás. Például: a -= 3;
 • <<= - bitenkénti balra léptető értékadás. Például: a <<= 3;
 • >>= - bitenkénti jobbra léptető értékadás. Például: a >>= 3;
 • &= bitenkénti és műveletet végző értékadás. Például: a &= 3;
 • ^= bitenkénti vagy tagadása műveletet végző értékadás. Például: a ^= 3;
 • |= bitenkénti vagy műveletet végző értékadás. Például: a |= 3;

C# nyelv cikksorozat