C# - Mappa választó dialóg ablak

forráskód letöltése
A Windows-ból jól ismert mappa választó dialóg ablakot varázsoljuk elő ebben a cikkben. Az ablak segítségével a helyi gépen, illetve a hálózat valamely gépén egy tetszőleges mappát választhatunk ki, vagy akár egy újat is létrehozhatunk. A választás után megkapjuk az adott mappa teljes elérési útvonalát, melyet tetszés szerint felhasználhatunk.
Mellékelt példában készítünk egy komponenst, melyet feltéve bármely Form-ra, a mappa választó ablakot könnyedén megjeleníthetjük.
A projekt lefordítása után a Toolbox-ra felvehető egy BrowseForFolder komponens.
A megoldáshoz a shell32.dll-ben lévő SHBrowseForFolder függvényt kell felhasználnunk, mely megjeleníti a mappa választó ablakot. Mivel a függvény nem része a .NET Framework-nek, így külsőként kell deklarálnunk azt. Mivel a függvény mutatókkal dolgozik, így használnunk kell az unsafe kulcsszót a függvény deklarációjában.
  [DllImport("Shell32.dll", EntryPoint="SHBrowseForFolder")]
  private unsafe static extern ITEMIDLIST * BrowseForFolders(ref BROWSEINFO browseInfo);
Ahhoz, hogy alkalmazásunkban olyan függvényeket használjunk, melyeknél meg van adva az unsafe kulcsszó, engedélyeznünk kell a projekt konfigurációs beállításainál. Ehhez válasszuk a Project - Properties menüpontot, majd a megjelenő ablakban a Configuration Properties - Build elemet. A jobb oldali listában az Allow unsafe code blocks értékét állítsuk igazra.
A teljes megvalósításhoz szükségünk lesz további külső DLL-ekben lévő függvényekre. Ezeket szintén deklaráljuk.
Továbbá meg kell adnunk az IMalloc interfész deklarációját is.
  [Guid("00000002-0000-0000-C000-000000000046")]
  [InterfaceType(ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)]
  internal interface IMalloc
  {
   [PreserveSig]
   IntPtr Alloc([MarshalAs(UnmanagedType.U4)] int cb);
   [PreserveSig]
   IntPtr Realloc(IntPtr pv, [MarshalAs(UnmanagedType.U4)] int cb);
   [PreserveSig]
   void Free(IntPtr pv);
   [PreserveSig]
   [return: MarshalAs(UnmanagedType.U4)]
   int GetSize(IntPtr pv);
   [PreserveSig]
   int DidAlloc(IntPtr pv);
   [PreserveSig]
   void HeapMinimize();
  }
A rendszerünkben vannak olyan speciális mappák, melyeknek elérési helye gépenként változó lehet. Amennyiben ezeket szeretnénk elérni, használhatjuk majd az alábbi SystemFolders felsorolt típus elemeit. Így például a Programs elem a Program files mappára mutat, melynek alapértelmezett helye a C:\Program files. Mivel ez gépenként más-más mappába is kerülhet, így ha a programok mappáját szeretnénk elérni, akkor arra nem tényleges elérési úttal, hanem a SystemFolders Programs elemével hivatkozhatunk.
  public enum SystemFolders
  {
   Desktop = 0x0,
   Internet = 0x1,
   Programs = 0x2,
   ControlPanel = 0x3,
   Printers = 0x4,
   ...
  }
A megjelenő dialóg ablak tulajdonságait befolyásolhatjuk a Flags felsorolt típus elemeinek választásával.
  public enum Flags
  {
   ReturnOnlyFileSystemFolders = 0x1,
   DontGoBelowDomain = 0x2,
   StatusText = 0x4,
   ...
  }
Létrehozunk egy InitialPath nevű property-t, ezen keresztül megadhatunk egy olyan elérési útvonalat, amelyben tallózni szeretnénk a mappákat.
  private string initialPath;
  public string InitialPath
  {
   get
   { 
    return initialPath;
   }
   set
   {
    initialPath = value;
   }
  }
Ha nem használjuk az InitialPath property-t, akkor a RootFolder property-n keresztül kiválaszthatunk egy előre definiált elérési utat a SystemFolders elemi közül.
  private SystemFolders rootFolder;
  public SystemFolders RootFolder
  {
   get
   { 
    return rootFolder;
   }
   set
   {
    rootFolder = value;
   }
  }
Szükségünk lesz még egy Prompt nevű property-re. Ebben egy tetszőleges sztringet megadhatunk. Ez a szöveg megjelenik a dialóg ablakban, így tetszőleges üzenetet küldhetünk a felhasználónak.
  private string prompt;
  public string Prompt
  {
   get
   { 
    return prompt;
   }
   set
   {
    prompt = value;
   }
  }
Dialóg ablak megjelenítéséhez az Execute függvényt kell meghívnunk. Első paraméterében a hívó ablak azonosítóját, mint szülő ablakot kell megadnunk, másodikban a Flags felsorolt típus elemeinek tetszőleges kombinációját.
  public unsafe string Execute(IntPtr handle, Flags flags)
  {
   BROWSEINFO browseInfo = new BROWSEINFO();
   ITEMIDLIST * itemIdList = null;
   IMalloc malloc = null;
   Marshal.ThrowExceptionForHR(GetSpecialFolderLocation(handle, rootFolder, out itemIdList));
   try
   {
    Marshal.ThrowExceptionForHR(GetMalloc(out malloc));
    Callbacks callbacks = new Callbacks(initialPath);
A már létrehozott BROWSEINFO struktúrát fel kell töltenünk a megfelelő adatokkal. Így például a hwndOwner mezőbe kerül a szülő ablak azonosítója, a pidlRoot mezőbe kerül a kiinduló mappa elérési útvonalának azonosítója, melyet a Shell_GetSpecialFolderLocation függvény szolgáltat az itemIdList változóba.
    browseInfo.hwndOwner = handle;
    browseInfo.pidlRoot = new IntPtr(itemIdList);
    browseInfo.lpszTitle = prompt;
    browseInfo.ulFlags = (uint) flags;
    browseInfo.lpfn = new BrowseForFolderCallbackProc(callbacks.BrowseForFolderCallback);
    browseInfo.lParam = 0;
Ezt követően meghívhatjuk a Shell_BrowseForFolder függvényt, mely megjeleníti a mappa választó ablakot. Visszatérési értékként egy mutatót kapunk, mely ITEMIDLIST típusra mutat.
    itemIdList = BrowseForFolders(ref browseInfo);
    if (itemIdList == null)
    {
     return "";
    }
Ahhoz, hogy ebből szöveges elérési útvonal legyen, a Shell_GetPathFromIDList függvényünket kell meghívni.
    StringBuilder path = new StringBuilder(260);
    GetPathFromIDList(itemIdList, path); 
    return path.ToString();
   }
   finally
   {
    ...
   }
  }
 }
}
Ezt követően a komponens felhasználása már egyszerű, a szükséges property beállítása után csak meg kell hívni az Execute függvényét. Visszatérési értékként a választott mappát kapjuk meg, illetve üres sztringet kapunk, amennyiben a felhasználó a Mégsem gombbal zárta be az ablakot.
  private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
   label1.Text = browseForFolder1.Execute(this.Handle, BrowseForFolder.Flags.NewDialogStyle);
  }