Delphi - TIWGrid

IntraWeb komponensek 16. rész

forráskód letöltése
Ebben a részben az IWGrid komponens tulajdonságait és képességeit ismerhetjük meg. A komponens segítségével táblázatokat jeleníthetünk meg a weboldalakon.
A komponens celláit a Cell property-n keresztül érhetjük el, amely egy kétdimenziós tömbként funkcionál. Az első sor és oszlop indexe 0. A cellák tartalmát csak futási időben tudjuk beállítani.
Az egyes cellákat külön formázhatjuk. A formázási lehetőségeket szintén a Cell property-n keresztül érhetjük el.
Property-k
Align
Osztály: TIWGrid
property Align: TAlign;
A komponens igazítását teszi lehetővé. Az igazítás mindig a böngészőprogramban beállított ablak méretéhez képest történik.
Érték Jelentése
alBottom Az ablak aljára.
alClient A megjelenő komponens az ablak teljes területét lefedi.
alCustom Felhasználó által beállított igazítás.
alLeft Az ablak bal oldalára.
alNone Nincs igazítás.
alRight Az ablak jobb oldalára.
alTop Az ablak tetejére.
Anchors
Osztály: TIWGrid
property Anchors: TAnchors;
Horgony. Ez a property azt szabályozza, hogy a komponens elhelyezkedése miként változzon, ha a felhasználó átméretezi a böngészőablakot. A komponens 4 oldalához külön-külön értékek tartoznak, melyek igazra állításával a horgonyok használatát bekapcsolhatjuk. Ezek az értékek a következők: akLeft, akTop, akRight, akBottom.
Ha például igazra állítjuk az akLeft és akRight property-k értékét, akkor a böngészőablak szélességváltozását a komponens is nyomon követi. Szélességének és a böngészőablak szélességének aránya mindig ugyanaz marad.
A megjelenő weboldalon a menüsor ott jelenik meg, ahol elhelyezzük a Form-on (nem csak az oldal tetején).
BGColor
Osztály: TIWGrid
property BGColor: TColor;
A Grid hátterének színe.
BorderColors
Osztály: TIWGrid
property BorderColors: TIWGridBorderColors;
A táblázat rácsvonalának színét állíthatjuk be vele. Külön színt adhatunk meg a 3D-s keret sötét és világos oldalainak megjelenítésére.
BorderSize
Osztály: TIWGrid
property BorderSize: Integer;
A Grid keretvonalának vastagsága. Ha 0 értéket adunk meg, akkor a rácsvonal nem jelenik meg.
BorderStyle
Osztály: TIWGrid
property BorderStyle: TIWGridBorderStyle;
A Grid keretvonalának tulajdonságait állíthatjuk be vele. A property értéke a következők egyike lehet:
Érték Jelentése
tfDefault Alapértelmezett, mind a négy oldalon megjelenik a keret, melynek vastagsága a BorderSize értékétől függ.
tfVoid Nincs keret.
tvAbove Csak felső keret.
tvBelow Csak alsó keret.
tvHorizSides Csak bal és jobb oldali keret.
tfVertSides Csak felső és alsó keret.
tfLeft Csak bal oldali keret.
tfRight Csak jobb oldali keret.
Caption
Osztály: TIWGrid
property Caption: String;
A táblázat címe.
Cell
Osztály: TIWGrid
property Cell [const ARow:;
A Grid celláinak elérésére szolgál. Csak futási időben állítható property.
CellPadding
Osztály: TIWGrid
property CellPadding: Integer;
A cellák belsejében maradó szabad helyet méretezi. 0 érték megadása esetén nincs méretezés.
CellSpacing
Osztály: TIWGrid
property CellSpacing: Integer;
A cellák között elhelyezkedő üres helyek mérete. 0 érték megadása esetén két cella közt nem marad üres hely.
ColumnCount
Osztály: TIWGrid
property ColumnCount: Integer;
A Grid-ben megjelenő oszlopok számát állíthatjuk be vele.
Cursor
Osztály: TIWGrid
property Cursor: TCursor;
A funkció nem működik.
Font
Osztály: TIWGrid
property Font: TIWFont;
A Grid betűtípusának beállítását teszi lehetővé. A tulajdonságok beállításához nem tartozik szerkesztőablak. A betűtípus csak az új cellákra vonatkozik. A korábban beállított cellák betűtípusa ugyanaz marad.
FrameBuffer
Osztály: TIWGrid
property FrameBuffer: Integer;
Amennyiben a Grid-et a böngészőprogram egy keretben kezeli, és a Grid szélessége nagyobb a keretnél, megjelenik a vízszintes görgetősáv. A Grid méretét ennek a tulajdonságnak a beállításával megadhatjuk, ilyenkor nem jelenik meg a görgetősáv.
Height
Osztály: TIWGrid
property Height: Integer;
A komponens magassága.
Hint
Osztály: TIWGrid
property Hint: String;
Buborékfelirat. Használatához a ShowHint értékét igazra kell állítani.
Left
Osztály: TIWGrid
property Left: Integer;
A komponens bal oldalának koordinátája.
Lines
Osztály: TIWGrid
property Lines: TIWGridLines;
Azt határozza meg, hogy a táblázat belső rácsozata miként jelenjen meg. A következő értékeket használhatjuk:
Érték Jelentése
tlAll Alapértelmezett. A függőleges és vízszintes rácsok is egyaránt megjelennek.
tlNone Nincs rács.
tlRows Csak a vízszintes rácsozat jelenik meg.
tlCols Csak a függőleges rácsozat jelenik meg.
ParentShowHint
Osztály: TIWGrid
property ParentShowHint: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens a szülője ShowHint értékét használja, hamis érték esetén a sajátját.
RowCount
Osztály: TIWGrid
property RowCount: Integer;
A táblázat sorainak számát adhatjuk meg vele.
ShowHint
Osztály: TIWGrid
property ShowHint: Boolean;
Igaz érték esetén engedélyezi a Hint-ben megadott szöveg kiíratását buborékként. Hamis érték esetén tiltja a Hint használatát.
Summary
Osztály: TIWGrid
property Summary: string;
Összefoglalás.
Top
Osztály: TIWGrid
property Top: Integer;
A komponens tetejének koordinátája.
UseFrame
Osztály: TIWGrid
property UseFrame: Boolean;
Igaz érték esetén a Grid egy scroll-ozható keretbe kerül.
UseWidth
Osztály: TIWGrid
property UseWidth: Boolean;
Igaz érték esetén a Grid saját méretében jelenik meg. Ha hamis értéket adunk meg, akkor a Grid méretezése automatikusan történik, a cellák tartalma alapján.
Visible
Osztály: TIWGrid
property Visible: Boolean;
Igaz érték esetén a komponens látható, hamis érték megadása esetén eltűnik.
Width
Osztály: TIWGrid
property Width: Integer;
A komponens szélessége.
ZIndex
Osztály: TIWGrid
property ZIndex: Integer;
A komponens Z irányú indexe. Ennek akkor van jelentősége, amikor két komponens fedi egymást. Ha két vagy több komponensnél ugyanazt az értéket állítjuk be, akkor a takarás beállítása a komponensek létrehozási sorrendjének megfelelően kerül beállításra.
Események
OnCellClick
Osztály: TIWGrid
property OnCellClick: TIWOnCellClick;
Akkor jön létre, amikor a felhasználó egy olyan cellára kattint, amelynek a Clickable property-jét igazra állítottuk.
OnRenderCell
Osztály: TIWGrid
property OnRenderCell: TIWOnRenderCell;
Az esemény minden egyes cella kirajzolása előtt létrejön. A cella koordinátáit az ARow és AColumn paramétereken keresztül kapjuk meg.

IntraWeb komponensek cikksorozat