Delphi - Internet Explorer verzióját meghatározó komponens

forráskód letöltése
A TIEVersion komponens segítségével eldönthetjük, hogy az adott számítógépen milyen verziójú MS Internet Explorer van telepítve. Erre sokszor szükségünk lehet, ha olyan alkalmazást készítünk, mely kihasználja az Explorer nyújtotta lehetőségeket. A mellékelt példaprogram megnyitása előtt az IEVersion.pas-ban lévő komponenst telepítenie kell a Delphi alá.

A MajorVersion property-ből tudhatjuk meg az IE fő verziószámát, míg a MinorVersion-ból az alverziószámot.

A BuildNumber property árulkodik arról a számról, ami az IE fordítási számát takarja.

A meghatározáshoz a Shdocvw.dll állomány verziószámát kérdezzük le a komponens konstruktoránál.
constructor TIEVersion.Create(AOwner: TComponent);
var
 dir: array[0..MAX_PATH+1] of char;
 size: DWORD;
 data, lang, info: pointer;
 i, c: integer;
 s, s2: string;
begin
 inherited;
 GetSystemDirectory(dir, MAX_PATH);
 size:=MAX_PATH+1;
 size:=GetFileVersionInfoSize(PChar(dir+'\shdocvw.dll'), size);
 if size>0 then begin
  GetMem(info, size);
  try
   if GetFileVersionInfo(PChar(dir+'\shdocvw.dll'),
      MAX_PATH+1, size, info) then begin
    size:=255;
    if VerQueryValue(info, '\VarFileInfo\Translation', lang, 
       size) then begin
     if VerQueryValue(info, Pchar(Format('\StringFileInfo\
            %0.4x%0.4x\%s'#0, [LoWord(LongInt(
            lang^)), HiWord(LongInt(lang^)), 
            'FileVersion'])), data, size)  then begin
      s:=StrPas(data);
      c:=0;
      s2:='';
      for i:=1 to Length(s) do begin
       if s[i]='.' then begin
        case c of
         0: FMajorVersion:=StrToInt(s2);
         1: FMinorVersion:=StrToInt(s2);
         2: FBuildNumber:=StrToInt(s2);
        end;
        inc(c);
        s2:='';
       end else begin
        s2:=s2+s[i];
       end;
      end;
     end;
    end;
   end;
  finally
   FreeMem(info, size);
  end;
 end;
end;